© Kourosh Bahar | Amnesiac, 2007, detail
© Kourosh Bahar | Amnesiac, 2007, detail
© Kourosh Bahar | Amnesiac, 2007, detail