©  Kourosh Bahar | apotheosis, 2001, oil/canvas, 20x16
© Kourosh Bahar | apotheosis, 2001, oil/canvas, 20x16
©  Kourosh Bahar | apotheosis, 2001, oil/canvas, 20x16