©  Kourosh Bahar | megapolis, 2012, detail #1
© Kourosh Bahar | megapolis, 2012, detail #1


©  Kourosh Bahar | megapolis, 2012, detail #1