©  Kourosh Bahar | Talisman, 2002, detail
© Kourosh Bahar | Talisman, 2002, detail
©  Kourosh Bahar | Talisman, 2002, detail